2. Onderwijs aan leerlingen met ASS in Kouter Kortrijk - Lage Kouter

Vanuit het bewustzijn dat leerlingen met ASS een zeer specifieke ondersteuningsvraag hebben, willen we binnen de school extra aandacht hebben voor het onderwijs en de begeleiding van deze leerlingen.

Onze leerlingen worden in OV3 voorbereid op het werken in het gewone arbeidscircuit en integratie in de maatschappij (leren werken, leren leren, leren kiezen, leren leven).
Voor onze leerlingen met ASS is dit niet evident en is er extra ondersteuning, hulp en opvolging nodig. Er is gezamenlijk overleg nodig met betrekking tot de vaardigheden die een leerling met ASS kan verwerven naar latere tewerkstelling toe. Dit impliceert een aanpassing van het programma naargelang hun noden.

We willen een begeleidingsaanbod voorzien specifiek voor leerlingen met ASS door:

  • Extra aandacht voor intake en onthaal op school.
  • Investeren in een basisklimaat (organisatie van de omgeving) dat autismevriendelijk is.
  • Het onderwijsaanbod zoveel mogelijk afstemmen op de ondersteuningsvraag.
  • Initiatieven nemen om de kennis rond autisme bij het team te verruimen.
  • Bruggen leggen met de autiwerking OV1-OV2-KABAS.
  • Structureel werken aan de aanpassing van de omgeving.
  • Uitwerken en verfijnen van het IHP (beeldvorming en handelingsplan) rekening houdend met de specificiteit van de problematiek.
  • Initiatieven nemen om de ouders zoveel mogelijk te betrekken bij de werking.
  • Blijvend oog hebben voor de sterktes en specifieke moeilijkheden die gepaard gaan met ASS.
  • Ondersteuning voorzien die flexibel tegemoet komt aan hun mogelijkheden.

We streven ernaar deze visie uit te werken in nauwe samenwerking met de autiwerking OV1-OV2, het CLB, de leerling zelf en de ouders.